Handelsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Byghåndværks, CVR-nummer 41889047, salg og levering af serviceabonnement/konsulentydelser til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Byghåndværks tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Byghåndværks salg og levering af serviceydelser til dig som kunde. Købsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Byghåndværk udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.3 Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3. Serviceydelser

3.1 Standard. De serviceydelser, som Byghåndværk sælger og leverer til dig som kunde, udføres korrekt.

3.2 Kundens medvirken. Du skal som kunde skal give Byghåndværk adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

3.3 Lovgivning og standarder. Byghåndværk er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for serviceydelserne følger Byghåndværks gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Byghåndværk bekræfter din ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Kørsel. Kørsel i forbindelse med udførelsen af konsulent- eller serviceydelser afregnes  efter statens fastsatte satser.

4.3 Udgifter. Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af Konsulent- eller serviceydelser afregnes til kostpris.

4.4 Betaling. Du skal som kunde betale alle fakturaer for serviceydelser i overensstemmelse med Byghåndværks betalingsbetingelser, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis du som kunde undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt, af årsager som Byghåndværk er uden ansvar for, har Byghåndværk ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis du som kunde undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 10 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Byghåndværk ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Byghåndværks tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Byghåndværk i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Byghåndværk, medmindre Byghåndværk meddeler andet til dig som kunde.

6.2 Ordrer. Ordrer på serviceydelser til Byghåndværk  skal fremsendes skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: Beskrivelse af ydelse, pris, betalingsbetingelser og leveringsdato.

6.3 Ordrebekræftelser. Byghåndværk tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Byghåndværk.

6.4 Ændring af ordrer. En afgivet ordre på serviceydelser kan ikke ændres uden Byghåndværks skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Byghåndværks bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med din ordre eller Aftalegrundlaget, og du som kunde ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal du meddele det til Byghåndværk skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er du bundet op af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1 Leveringstid. Byghåndværk leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Byghåndværks ordrebekræftelse. Byghåndværk har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.2 Undersøgelse. Du er som kunde forpligtet til at undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis du som kunde opdager en fejl eller mangel, som du ønsker at påberåbe dig, skal den straks meddeles skriftligt til Byghåndværk. Hvis en fejl eller mangel, som du som kunde har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Byghåndværk, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis Byghåndværk forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Byghåndværk dig som kunde herom og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2 Ophævelse. Hvis Byghåndværk undlader at levere serviceydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som du som kunde er uden ansvar for, kan du ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Du har som kunde har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Kvalitet

9.1 Kvalitet Byghåndværk står inde for, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse.

9.2 Undtagelser. Byghåndværks kvalitet omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: brug i strid med Byghåndværks instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, afhjælpning eller ændring udført af andre end Byghåndværk, eller andre forhold, som Byghåndværk er uden ansvar for.

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Byghåndværks ansvar overfor dig som kunde ikke pr. kalenderår samlet overstige 100 % af det salg af serviceydelser, som Byghåndværk netto har faktureret dig i det umiddelbart foregående kalenderår.  Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Byghåndværk har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.3 Ansvarsfraskrivelse
Selvom Byghåndværk har en høj standard for datasikkerhed, er det desværre ikke muligt at garantere en fuldstændig sikkerhed for data, der formidles til, fra og via Byghåndværk. Når data sendes og opbevares elektronisk, opstår der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data.

Byghåndværk fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle brist i datasikkerheden, herunder på tilbagebetaling af abonnement, som følge af nedetid.
Byghåndværk fraskriver sig endvidere ansvaret for driftsproblemer, der skyldes nedbrud eller utilgængelige kommunikationslinjer og andre forsyningsproblemer, der skyldes tredjemand som fx internetudbydere m.v.
Byghåndværk indestår ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der opslås af virksomheder og husejere på Byghåndværks portaler.
Byghåndværk fraskriver sig ethvert erstatningsansvar overfor direkte og indirekte tab, mistet fortjeneste, badwill og andre følgeskader som følge af fejlagtige data eller andre mangler ved opslag på Byghåndværk, ligesom ansvar for Brugerens videregivelse af fejlagtige data alene påhviler Brugeren.

10.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Byghåndværk ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Byghåndværks kontrol, og som Byghåndværk ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Byghåndværks udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Byghåndværk.

11.2 Licens. Du har som kunde en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Byghåndværks udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for dit sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

11.3 Krænkelse. Byghåndværk er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Byghåndværk måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal du som kunde holde Byghåndværk skadesløs, medmindre krænkelsen er forsætlig.

12. Fortrolighed

12.1 Videregivelse og brug. Du må som kunde ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Byghåndværks erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse. Du må som kunde ikke på utilbørlig måde skaffe dig eller forsøge at skaffe dig kendskab til eller rådighed over Byghåndværks fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 0. Du skal som kunde omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3 Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 0-12.1 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

13. Behandling af personhenførbare oplysninger

13.1 Behandling. Byghåndværk behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om dig som kunde dvs. navn, adresse, e-mail, telefonnummer  mv. benyttes alene i forbindelse med din bestilling, kommunikation og deltagelse i netværksaktiviteter, arrangementer o.lign.

13.2 Den registreredes rettigheder Byghåndværk efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

13.3 Opbevaring og videregivelse. Byghåndværk opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Byghåndværk hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre du som kunde har givet accept til dette.

13.4 Kontakt. Ønsker du som kunde oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan du kontakte Byghåndværk, kontakt@byghaandvaerk.dk

14. Gældende lov og værneting

14.1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

15.Gyldighed
Disse betingelser er senest opdateret den 10. september 2021 og erstatter alle tidligere gældende betingelser.
Disse betingelser er gældende indtil nye udsendes.

Byghåndværk
Kirkevej 49
8300 Odder

CVR nr.: 41889047
Telefon: 23821607
E-mail: kontakt@byghaandvaerk.dk
Web: www.byghaandvaerk.dk

Jeg vil gerne ha’ nyheder!

Om byghåndværk

Byghåndværk er dit professionelle netværk for bygningskultur og traditionsbundet håndværk.

Tak til Berntsenfonden og Boligfonden Kuben for økonomisk støtte.

Kontakt

Copyright © byghaandvaerk.dk 2021

Byghåndværk logo

Tilmeld dig nu