Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepteret abonnementsvilkår” mellem Byghåndværk ApS dig som kunde.

Administrationsbureauer og lignende kan acceptere disse Vilkår på vegne af din virksomhed, hvis der foreligger nødvendig fuldmagt hertil, forudsat at du forudgående er blevet behørigt informeret om Vilkårene.

Abonnementets omfang og anvendelse

 1. Abonnementet giver dig som kunde adgang til at bruge portal og website til ydelser, samt at oprette andre brugere (medarbejdere)
 2. Som abonnent giver du tilladelse til, at Byghåndværk må kontakte dig via e-mail, pr. telefon og gennem nyhedsbreve, samt ved tags på SoMe
 3. På Byghåndværks hjemmeside findes en oversigt over abonnementstyper
 4. Uanset valg af abonnementstype løber et abonnement i 12 måneder minimum fra ikrafttrædelsesdato
 5. Adgangen til at anvende portalen gælder udelukkende for din virksomhed og de brugere du tilknytter, og må ikke benyttes af andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end din virksomhed
 6. Administrationsbureauer og lignende, der anvender administratormodulet på vegne af egne kunder, må kun anvende dette modul selv og modulet må ikke gøres tilgængeligt for disses kunder. Hvis dette sker, vil det blive anset som en væsentlig misligholdelse
 7. Du indestår som virksomhedsansvarlig for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som du giver adgang til portalen eller som bruger din virksomheds logindetaljer
 8. Med undtagelse af det, der fremgår af 3. og 4., er du ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til portalen til tredjemand
 9. Du skal sikre, at portal og hjemmeside ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Byghåndværks navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering


Ikrafttræden

 1. Abonnementet træder i kraft i overensstemmelse med den fastsatte ikrafttrædelsesdato (gengivet i den skriftlige ordrebekræftelse) og løber indtil abonnementet opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår
 2. Mindste enhed i forbindelse med fakturering er én måned
 3. Udførte betalinger kan ikke refunderes


Betaling

 1. Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato
 2. Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes en påmindelse uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker med gebyr på DKK 100,00. Hvis betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker, ophører abonnementet
 3. Du accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt fra Byghåndværk
 4. De til enhver tid gældende priser kan findes på Byghåndværks hjemmeside
 5. Byghåndværk kan ændre abonnementspriser med 3 måneders varsel, og træder i kraft ved abonnementsfornyelse. Alle priser er ekskl. moms


Ophør

 1. Du kan som kunde opsige eller ændre dit abonnement med én måneds varsel til udløb af din abonnementsperiode
 2. Byghåndværk kan opsige abonnementet med én måneds varsel til udløbet af en måned, eller uden varsel ved misligholdelse af disse Vilkår eller ved konkurs eller insolvens

 

Kundens data

 1. Vi er som aftaleparter enige om, at du som kunde er dataansvarlig, for personoplysninger som du uploader og behandler på portalen og websitet, samt at du ejer og frit kan disponere over egne data herpå
 2. Byghåndværk forbeholder sig ret til at slette din virksomheds data 60 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og Byghåndværk har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt
 3. Byghåndværk er berettiget til at opbevare din virksomheds data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af tjenesten
 4. Byghåndværk kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter Byghåndværks vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give myndigheder adgang til dine data, i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, konkurs, dødsfald eller lignende
 5. For så vidt angår behandling af personoplysninger, som du anvender som dataansvarlig på Byghåndværks portal, er disse omfattet af gældende GDPR-lovgivning på området
 6. Byghåndværk har tavshedspligt om alle informationer, Byghåndværk måtte komme i besiddelse af om dig og din virksomhed, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Byghåndværk har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Byghåndværk er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol
 7. I det omfang du anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til Byghåndværk, indestår du for, at videregivelse af sådan information og Byghåndværks behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Du skal holde Byghåndværk skadesløs for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse


Vilkårsændringer

Byghåndværk er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på Byghåndværks hjemmeside. Byghåndværk tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af portalen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er din forpligtelse løbende at holde dig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

Gyldighed

Disse Vilkår er gyldige fra 1. oktober 2022 og erstatter tidligere vilkår.

Jeg vil gerne ha’ nyheder!

Om byghåndværk

Byghåndværk er dit professionelle netværk for bygningskultur og traditionsbundet håndværk.

Tak til Berntsenfonden og Boligfonden Kuben for økonomisk støtte.

Kontakt

Copyright © byghaandvaerk.dk 2021

Byghåndværk logo

Tilmeld dig nu